Nefrate

79 tekstów – auto­rem jest Nef­ra­te.

Każdy ma swo­je "ta­tusiowe prob­le­my", lecz nie każdy ma kom­pleks Edypa... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 maja 2018, 17:32

Za­bierz mnie w miej­sca, które będą mi o To­bie przy­pomi­nać, gdy Twoich dni kres na­dej­dzie, a świat nie będzie chciał się skończyć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2016, 17:06

Naj­gor­sza jest myśl, że możesz za­dać mi więcej bólu niż kiedy­kol­wiek dałeś mi szczęścia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2015, 21:56

Przyczy­niłeś się do mo­jego końca, więc nie miej mi za złe, że odeszłam... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 września 2015, 21:05

Ciężko jest uk­ryć swoją oso­bowość pod ko­cem po­zoru, za­palić fajkę po­koju i na­pić się her­batki szczęścia, grzejąc prze­marznięte cier­pieniem sto­py w ciep­le ko­min­ka płonące­go nadzieją... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2015, 09:47

Sa­mot­na dro­ga to ta wyłożona myśla­mi samobójczymi... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2015, 17:35

Za­miast kochać - niena­widzi­my. Widzi­my włas­ne krzyw­dy za­miast zo­baczyć krzywdę innych... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lipca 2015, 16:49

***

Za-po-mnieć...
Jed­no słowo,
Łat­we, lecz trudne.
Jest krótkie, lecz ciągnie się latami.
Zwykłe, niewzruszone.
Normalne.
Niegroźne.
A może barwne?
Czas po­każe, jak mie­sza się czernobiałe.
Zer­knę raz jeszcze na zegarek.
Czas stanie.
Zapomne.
Lek­ko powiedziane.
La­tami ulepszane.
Wy­pełnione wiarą...
A poz­ba­wione nadziei.
Pa­mięć zawiodła.
Wszys­cy zapomnieli...
Wspom­nienia stały się czarne...
Zlały się w jedno.
Zmieszały.
Zapomniały. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2015, 00:42

Wie­rze w to, że jut­ro będzie lep­sze. Ono nig­dy nie nadejdzie... 

myśl • 7 lipca 2015, 01:16

K.

Jes­teś daleko
A może sie­dzisz obok?
Znaczysz dla mnie dużo,
Przy To­bie pragnę być sobą.
Zam­knę oczy,
Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie,
Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem.
Kochać Cię
Bar­dziej niż wcześniej.
Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz...
Chcę by wie­dział o tym świat,
Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica... 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 5 lipca 2015, 20:31
Nefrate

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nefrate

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 czerwca 2018, 20:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

29 maja 2018, 09:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

27 maja 2018, 23:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

22 maja 2018, 18:20.Rodia sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

22 maja 2018, 17:32Nefrate do­dał no­wy tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

16 listopada 2015, 22:43Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wyzwanie

27 września 2015, 21:56Nefrate do­dał no­wy tek­st Najgorsza jest myśl, że [...]

24 września 2015, 23:55Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wierze w to, że [...]

24 września 2015, 23:53Nefrate sko­men­to­wał tek­st Przyczyniłeś się do mo­jego [...]

24 września 2015, 22:34Facro sko­men­to­wał tek­st Wierze w to, że [...]